Vedtægter

§1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn:
Teaterskolen Kolding

1.2 Foreningen er hjemmehørende i Kolding Kommune

1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund.  

§2. Formål

2.1 Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

Foreningens formål er desuden at tilbyde kulturaktiviteter for børn og unge. 

2.2 Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.  

§3. Medlemmer

3.1 Som medlemmer kan optages enhver person, der kan gå ind for foreningens formål.

3.2 Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

3.3 Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse.  

§4. Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

4.3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Er medlemmet under 15 år repræsenteres medlemmet demokratisk af den ene af pågældendes forælder eller værge. 

4.4. Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse, medmindre de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare. 

4.5 Som revisor kan kun vælges personer, der er økonomisk uafhængig af aftenskolens virksomhed, og som ikke er i samme husstand som skoleleder eller bestyrelsesmedlemmer. 

4.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Valg af stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af revideret regnskab
• Fastsættelse af kontingent
• Behandling af indkomne forslag
• Fremtidig virksomhed inkl. budget
• Valg af formand
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af suppleanter 
• Valg af revisor og revisorsuppleant
• Eventuelt

4.7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. 

4.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Dog undtaget §4 stk. 9 og §12 stk.1.

4.9 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsordenen.

4.10 Afstemning kan foregå ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem ønsker skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater til samme post. 

§5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2 Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.  

§6. Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen fra skolens kursusvirksomhed jf. folkeoplysningens kapitel 4.

6.1 Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev til deltagerne eller opslag/annoncering.

6.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager – uanset om denne er medlem af foreningen
eller ikke – for hvem der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson.

6.3 Der vælges én repræsentant og én suppleant.

6.4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde. 

6.5 Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltagerrepræsentationen i bestyrelsen.

§7. Valg af forælderrepræsentant og elevrepræsentant til bestyrelsen fra skolens kursusvirksomhed jf. folkeoplysningsloven kapitel 5.

7.1 Valgmøde for forældre og elever afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev til elever og forældre eller opslag/annoncering.

7.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver forælder og elev over 15 år – uanset om denne er medlem af foreningen eller ikke – for hvem eller hvis barn, der er betalt for undervisning for den aktuelle sæson.

7.3 Der vælges én forældrerepræsentant og én elevrepræsentant til bestyrelsen.

7.4 Repræsentanterne indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde. 

7.5 Ønsker ingen forælder eller elev at modtage valg bortfalder repræsentationen i bestyrelsen.  

§8. Bestyrelsen

8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af op til otte medlemmer, heraf én repræsentant for deltagerne jf. §6 samt én forælder til en deltager under 18 år og én elevrepræsentant fra skolens øvrige kursusvirksomhed jf. §7. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i ulige årstal vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer, og i lige år to bestyrelsesmedlemmer.

Valgbar til bestyrelsen er alle over 18 år med undtagelse af elevrepræsentanten jf. §7.

Formand og næstformand skal findes blandt bestyrelsens medlemmer over 18 år.
Der vælges en første og en anden suppleant hvert år. Suppleanterne kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
8.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

8.3 Senest fjorten dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand blandt bestyrelsens medlemmer over 18 år.

8.4 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

8.6 Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og har ansvar for ledelsen af bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom, eller når lederen fremsætter begæring herom over for formanden. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen.

8.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

8.8 Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.
§8 stk. 8 er kun gældende for de af bestyrelsens medlemmer, der er over 18 år.
8.9 Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler.Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.

§9. Daglig ledelse

9.1 Skolelederen varetager den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

9.2 Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med f.eks. lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.  

§10. Økonomi, regnskab og revision

10.1 Foreningens regnskabsår løber fra d. 1.1. til d 31.12.

10.2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. §10 stk. 2 er kun gældende for de af bestyrelsens medlemmer, der er over 18 år.

10.3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§11. Tegningsregler og hæftelse

11.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. 
Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

11.2 For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.

11.3 Regler om tegning og hæftelse gælder ikke de af bestyrelsens medlemmer, der er under 18 år.  

§12. Eksklusion

12.1 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis man ikke har opfyldt kontingentforpligtelsen.

12.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar over for generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen. Det ekskluderede medlem har mulighed for at anke eksklusionen på førstkommende ordinære generalforsamling. Punktet sættes på dagsordenen efter reglerne i § 4 stk. 7. Generalforsamlingens beslutning er gældende og kan ikke ankes.  

§13. Opløsning

13.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første. 

13.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Dronning Dorothea Teatret, Zahnsgade 53, 6000 Kolding.

13.3 Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.  

§14. Vedtægtsdatering og underskrift

VEDTAGET PÅ STIFTENDE GENERALFORSAMLING D. 26.2.2017  

Bestyrelse: Jacob S. Knudsen, Sørine Bager, Launy Norup, Erling Kaas og Sofia B. Christiansen 

REVIDERET PÅ FORENINGENS GENERALFORSAMLING D. 16.04.2023

Dirigent: Morten Hecquet